Entegre Yönetim Sistemi


ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

İZAYDAŞ faaliyetleri ile ilgili tüm yasal gereklilikleri ödün vermeden yerine getirmekte, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002, ISO 17025, ISO 17043, ISO 50001 ve ISO 27001 standartlarına uygunluk belgelerine sahiptir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

İZAYDAŞ olarak “Sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum için, atık değerlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve çözümler üreterek toplumsal çevre bilincini arttırmak” misyonumuz doğrultusunda aşağıdaki kalite politika ilkeleri tarafımızca benimsenmiştir.

Atık değerlendirmede liderliğimizi sürdürmek.

Atıkların çevreye zararını önlemek için en uygun şekilde değerlendirmek, bertarafını sağlamak ve bu faaliyetlerle birlikte enerji üretmek.

Gelişen çevre teknolojilerini takip ederek en düşük maliyetle, en uygun atık bertarafını sağlamak.

Çevre bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

Katılımcı bir yönetim anlayışıyla ve ilgili taraflarla olan iletişimin güçlendirilmesiyle, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak.

Tüm çalışmalarımızda, ilgili mevzuat ve standartların gerekliliklerini minimum şart olarak kabul ederek bağlı olduğumuz kuruluşlara ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek.

Kalite yönetim sistemimizi, performansımızı etkileyen iç ve dış hususların, uygunluk yükümlülüklerimizin ve süreçlerimizin risk ve fırsatlarını değerlendirerek düzenli olarak gözden geçirmek, Kalite yönetim sistemimizde ve hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İZAYDAŞ olarak “Sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum için, atık değerlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve çözümler üreterek toplumsal çevre bilincini arttırmak” misyonumuz doğrultusunda aşağıdaki çevre politika ilkeleri tarafımızca benimsenmiştir.

Tesislerimize kabul edilen tüm atıkları mevcut en iyi teknolojiler ile ekosistemi koruyacak şekilde değerlendirerek, iklim değişikliğinin azaltılması için çalışmak.

Sıfır atık hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları en aza indirmek, kaynağında ayrı toplamak, geri kazanmak ve bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak.

Sürdürülebilir bir çevre için doğal kaynakları verimli kullanmak.

Başta eğitim faaliyetleri olmak üzere sosyal sorumluluk ve çevre projeleri ile tüm çalışanların ve tedarikçilerin çevre bilincini arttırmak.

Çevre için risk oluşturacak durumlara karşı acil durum planları yapmak.

Çevre ile ilgili uluslararası kriterleri, yürürlükteki mevzuat ve standart gerekliliklerini, uygunluk yükümlülüklerini minimum şart olarak kabul etmek.

Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak kendi faaliyetlerimiz ile beraber çevre performansımızı etkileyen iç ve dış hususlarımızın, uygunluk yükümlülüklerimizin, önemli çevre boyutlarımızın ve süreçlerimizin risklerini ve fırsatlarını düzenli olarak değerlendirerek sürekli iyileşmeyi sağlamak.
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İZAYDAŞ olarak “Sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum için, atık değerlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve çözümler üreterek toplumsal çevre bilincini arttırmak” misyonumuz doğrultusunda aşağıdaki İş Sağlığı ve Güvenliği politika ilkeleri tarafımızca benimsenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uluslararası kriterleri, mevzuat ve standart gerekliliklerini, uygunluk yükümlülüklerini minimum şart olarak kabul etmek.

Tüm faaliyetlerimizde işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak, çalışanlarımızın periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak.

Eğitimler ile çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırmak.

Faaliyetlerimiz esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri minimize etmek. Çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve ziyaretçilerimize emniyetli ortamlar sağlayarak kaza ve yaralanmaları önlemek.

İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı etkileyen iç ve dış hususlarımızın, uygunluk yükümlülüklerimizin ve süreçlerimizin risk ve fırsatlarını düzenli olarak değerlendirmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği performansını etkileyen süreçlerde çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerimize danışıp katılımlarını sağlamak.

İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini de takip ederek İSG Yönetim Sisteminde sürekli iyileşmeyi sağlamak.
 

LABORATUVAR KALİTE POLİTİKASI

İZAYDAŞ olarak, kendini sürekli yenileyen, çevre ve sanayi dostu, müşteri odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde, İZAYDAŞ bünyesinde faaliyet gösteren Laboratuvar olarak faaliyet göstermesini hedeflemekteyiz. Bu amaçla;

Verdiğimiz hizmeti çevre mevzuatı ile uyumlu, ulusal ve uluslararası standartlara uygun metot ve cihazlar kullanarak; sürekli eğitimi sağlanan uzman personelimiz ile iyi mesleki ve teknik uygulama şartları sağlanarak gerçekleştirmeyi,

Verdiğimiz hizmetin kalitesini, her zaman belirttiğimiz metotlara, müşteri şartlarına uygun, müşterilerimizin taleplerini memnuniyete dönüştü- ren , müşteri odaklı bir çalışma ile sağlamayı,

Tedarikçilerimizin ile çalışmalarımızda sistematik bir değerlendirme yaparak karşılıklı ilişkilerimizde sürekliliği sağlamayı,

Günün değişen koşullarına ayak uydurabilen, yasalar ve etik değerlere saygılı; güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve bağımsızlık ilkelerine bağlı yönetim anlayışı ile prensiplerinden ödün vermeden rekabet edebilen bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmeyi,

TS EN ISO/IEC 17025 standartlarının gereklerine göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemimizi, tüm personelimizin katılımı ve katkısı ile etkinliğini sürekli iyileştirerek uygula- yacağımızı ve bu kapsamda tüm kaynakları temin edeceğimizi taahhüt ederiz.
 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

İZAYDAŞ olarak “Sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum için, atık değerlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve çözümler üreterek toplumsal çevre bilincini arttırmak” misyonumuz doğrultusunda müşteri şikayetleri yönetiminde aşağıdaki politika ilkeleri tarafımızca benimsenmiştir.

Müşterilerimizden gelen şikayetleri izlenebilir bir yapı ile inceleyip çözüm sağlanıncaya kadar etkili ve verimli bir şekilde takip eden bir yönetim yapısıyla yönetmek.

Müşterilerden gelen şikayetleri çözmek ve şikayet yönetim yapısını iyileştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak.

Müşteri şikayetleri yönetim sistemini, ilgili tarafların beklentilerini, iç ve dış hususları, uygunluk yükümlülüklerini, süreçlerimizin risk ve fırsatlarını düzenli olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesinde şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, müşteri odaklı yaklaşım, hesap verebilirlik, müşteri bilgilerinin gizliliği ve sürekli iyileştirme gibi temel prensiplerin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.

Müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir yapı oluşturmayı ve işletmeyi temel yükümlülük olarak kabul etmek.

Tüm faaliyetlerimizde ve şikayetlerin yönetilmesi sürecinde birincil ve ikincil mevzuata tam uyum sağlamak.

Müşteri istek ve şikayetlerini bir fırsat olarak değerlendirip süreçlerimizde müşteri memnuniyetsizliği yaratan noktaları bulmak ve ortadan kaldırmak.
 

ENERJİ YÖNETİM POLİTİKASI

İZAYDAŞ olarak “Sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum için, atık değerlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve çözümler üreterek toplumsal çevre bilincini arttırmak” misyonumuz doğrultusunda aşağıdaki enerji yönetimi politika ilkeleri tarafımızca benimsenmiştir.

Hem enerji üreticisi hem de enerji tüketicisi konumunda olup enerjiyi en yüksek verim ile üreterek ve tüketerek çevresel, ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmak.

Enerji Yönetim Sistemi hedef ve amaçlarına ulaşmak için ihtiyaç duyulacak bilgiyi ve kaynakları temin etmek. Tüm çalışanların bu doğrultuda çalışmasını sağlamak.

Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili tüm yasal şartları ve paydaşların uygulanabilir şartlarını yerine getirmek.

Enerji amaç ve hedeflerini düzenli aralıklarla gözden geçirerek gerçekleştirmek.

Enerji performansının iyileştirilmesi için satınalmalarda enerji verimli ürünleri ve hizmetleri tercih etmek.

Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemek.

Enerji performansını etkileyen iç ve dış hususların, uygunluk yükümlülüklerimizin ve süreçlerimizin risk ve fırsatlarını düzenli olarak değerlendirmek, enerji yönetim sistemimizi gözden geçirerek sürekli iyileşmeyi sağlamak.

Enerji yönetimi politikamızı, hedeflerimiz ve amaçlarımız çerçevesinde düzenli olarak gözden geçirmek, iyileştirmek ve tüm paydaşlarımızla paylaşmak.
 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İZAYDAŞ, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda; aşağıdaki ilkeleri Bilgi Güvenliği Politikası olarak benimsemiştir:

Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamak,

Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak,

Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmek ve yönetmek,

Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamak,

İlgili mevzuat, standart ve anlaşmalardan doğan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,

Bilgi güvenliği tehditlerinin, iş/hizmet sürekliliğine etkisini azaltmak, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

Bilgi güvenliği seviyesini korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamak,

Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumak.

Kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek