Tehlikeli Atık Yakma Tesisi


35.000 ton/yıl yakma kapasiteli tesisin çalışma prensibi, endüstriden kaynaklanan yanabilir nitelikteki plastik atıklar, kullanılmış yağlar, ilaç ve kozmetik atıkları, petrokimya atıkları, PVC, solvent, boya atıkları yapıştırıcı ve yapışkanlar, arıtma çamurları vb. tehlikeli atıklar ile klinik atıkların yakılarak bertaraf edilmesine dayanır. Tesise kabul edilen ‘Tehlikeli Atıklar’ ın beyanı, etiketlenmesi, taşınması ve bertarafı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili yönetmenlikleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri

  • Yakma Kapasitesi: 5.400 kg/saat
    • > Katı atıklar: 3.800 kg/saat
    • > Sıvı katıklar: 1.600 kg/saat
    • Isıl Değeri: 85 Gj/saat
    • Elektrik Üretimi: 5,2 MW

Tesis Ana Bölümleri

A) Geçici Depolama Alanları

B) Yakma

C) Buhar ve Enerji Üretim Sistemi

D) Atık Gaz Arıtımı ve Emisyon Ölçüm Sistemi

E) Atık Su Arıtım Sistemi

F) Kül ve Cüruf Toplama Sistemleri

  1. GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARI

Tesise kabul kriterleri çerçevesinde kabul edilen katı ve macunumsu atıklar 2.500 m³ kapasiteli bunkerde, yanabilir sıvı atıklar 50 m³ kapasiteli dört adet tankta, sulu sıvı atıklar 50 m³ kapasiteli iki adet tankta, fıçılar içerisinde gelen (katı, sıvı, toz ve macunumsu) atıklar ise 7.500 fıçı kapasiteli fıçı depolama sahasında geçici olarak depolanmaktadır. Ayrıca, özel sıvı atıklar için ise iki mobil konteyner bulunmaktadır.

B.YAKMA

Atık kabulü ve yönetimi çerçevesinde tesise kabul edilen atıklar; tartılarak kaydedilmekte, numuneleri alınmakta ve analizleri yapılarak ilgili ara depolama alanlarına sevk edilmektedir. Hazırlanan günlük yakma menüleri doğrultusunda, döner fırında 1000°C – 1200°C sıcaklık aralığında ve ortalama 95-120 dakika kalış süresinde; son yakma odasında ise 1050°C- 1250°C sıcaklık aralığında ve min. 2,5 saniye kalış süresinde yakılmaktadır.

Yakma Tesisi prosesi, Kontrol Odası’nda bulunan ABB DCS (Distribudet Control System) bilgisayar istasyonları tarafından yönetilmektedir. Tesis otomasyonu, DCS bilgisayarlarını kullanan operatörler tarafından kontrol edilmektedir. Tesisin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek bir hata, 200’’ ekranda ve DCS bilgisayarlarında görülür. Bu hatalara otomatik olarak veya elle (operatör vasıtasıyla) müdahale edilir. Tesisteki tüm proses değerleri, DCS bilgisayarları tarafından 365 gün kayıt edilmektedir.

Ayrıca tesisin çeşitli bölgelerinde mevcut kameralar ile kritik bölgelerin denetimi de kontrol odasında yapılmaktadır.

C.BUHAR ve ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİ

Son yakma odasında gelen 1050°C-1205°C’deki atık gaz, soğutma amacıyla 2500m² ısıtma yüzeyli atık ısı kazanına girmekte ve 180°C-200°C’de çıkmaktadır. Atık ısı kazanın da 350°C sıcaklık ve 40 bar basınçta, max. 27,1 ton/saat buhar üretilmektedir. Üretilen buhar Türbin-Jeneratör Ünitesi’ne gönderilerek max. 5,2 MW elektrik üretilmektedir. Üretilen elektrik enerjisi ile tesis ihtiyacı karşılandıktan sonra kalan kısım ulusal sisteme satılmaktadır.

D. ATIK GAZ ARITIMI ve EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİ

Atık Gaz Arıtımı

Atık ısı kazanı çıkışında sıcaklığı 180°C-200°C’ye düşen ve içindeki büyük toz partiküllerini bırakan atık gaz, Elektrostatik filtreden geçirilerek etkin bir toz ayrım işlemine tabi tutulmaktadır.

Elektrostatik filtreden çıkan gaz, venturi yıkayıcısında su ile yıkanarak bünyesindeki halojen bileşikleri ve ağır metaller tutulur. Gerekli görülmesi durumunda yıkama suyuna kireç çözeltisi eklenir.

Daha sonra damlacık tutuculardan geçirilen atık gaz; nötralizasyon, oksidasyon ve absorbsiyon bölümlerinden oluşan kireç püskürtmeli yıkayıcı da kireç sütü çözeltisi ile yıkanarak, SO2 ile arta kalan halojen bileşikleri ve ağır metallerden arındırılmaktadır.

Buradan çıkan gaz, dioksin-furan’ların tutulması için Aktif Karbon Ünitesi’nden geçirilmektedir. Fiziksel ve kimyasal olarak temizlenen 50°C-58°C sıcaklıındaki gaz, fan aracılığı ile tesis bacasından atmosfere verilmektedir.

Emisyon Ölçümü

Ana egzoz fanı ile baca arasında BS-EN 14181 standartlarına uygun olarak konumlandırılan 2011 yılı başında yenilenerek devreye alınan baca gazı analiz ölçüm sistemimizin modernizasyonu tamamlanmıştır. Baca gazı analizörümüz sürekli ölçüm yaparak emisyon değerlerimizi kontrol altında tutmamızı sağlar. CO, CO2, SO2, O2, NOX parametrelerin ölçüldüğü çoklu gaz analizörü, TOC nun ölçüldüğü Toplam Hidrokarbon analizörü , HCI analizörü, HF ve H, O2'nin ölçüldüğü HF analizörü, toz analizörü, HCI analizörünün ve bu analizörlerin kalibrasyonu için dinamik gaz kalibratörü ve sıfır hava kaynağı, emisyon ölçüm sistemimizin ana parçalarıdır. Güvenilirliği arttırılmış sayısal çıkışlar, şirket içindeki bilgisayarlarda sürekli kayıt edildiği gibi, Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından anlık olarak izlenebilmektedir.

Ayrıca,‘’www.izaydas.com.tr’’ ‘’www.kocaeli.bel.tr’’internet siteleri üzerinden ortalama değerleri takip edilebilen emisyonlar, yasal limitlerin çok altında sonuçlar vermektedir.

Baca gazı içindeki dioksin-furan ölçümleri yılda iki kez yapılmakta ve analizleri akredite laboratuvarlar tarafından periyodik olarak raporlanmaktadır.

E. FİZİKSEL-KİMYASAL ARITIM SİSTEMİ

Gaz arıtma Venturi ve Desülfirizasyon ünitelerinde gazın yıkanması ile oluşan yıkama çözeltisi fiziksel-kimyasal arıtma ünitesine alınmaktadır. bu ünitede arıtılan sular kanala deşarj edilmekte, çıkan çamur susuzlaştırılarak tehlikeli atık depolama alanına gönderilmektedir.

F. KÜL ve CÜRUF TOPLAMA SİSTEMİ

Döner fırında yakma sonucu oluşan cüruf, döner fırın ile son yakma odasının birleşim yeri altından ıslak cüruf konveyörlerine alınır ve tehlikeli atık depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilir.

Atık ısı kazanının buharlaştırıcı bölümünden alınan küller, ıslak kül konveyöründe toplanır; tehlikeli atık depolama sahasında depolanarak bertaraf edilir. Atık ısı kazanının kızdırıcı ve ekonomizer bölümlerinden alınan uçucu üller, kül silosunda depolanır.

Uçucu küller, içerdikleri ağır metallerin çözünmeyen bileşiklere dönüştürülmesi için, ön işlemden geçirilmek üzere fiziksel-kimyasal arıtım ünitesine gönderilir. Uygulanan ön işlem sonucunda depolama kriterlerini sağlayan uçucu küller, filtre pres keki formuna getirilerek tehlikeli atık depolama sahasında depolanarak bertaraf edilir.