TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ


Aydınlatma Metni ile İZAYDAŞ tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 • Çalışanların Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

 • Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Formu’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

  Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, çalışanlara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

  Veri Kategorisi Açıklama
  Kimlik Verisi Ad-soyad, unvan T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, medeni hal, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren nüfus cüzdanı, ehliyet gibi belgeler, vergi no, imza/paraf bilgisi gibi belgeler.
  İletişim Verisi Telefon numarası, adres, e-posta adresi, ülke, şehir gibi iletişim verileri (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).
  Finansal Veri Banka adı, para birimi, IBAN no, fatura, potansiyel ve yıllık gelir, mali bilanço, gelir tablosu, kapasite raporu, sipariş bilgileri, ödeme ve finans bilgileri vb. gibi tedarikçi tanımlama sistemlerinde bulunan veriler
  Diğer Veriler İmza sirküleri, taahhütname, faaliyet belgesi ve meslek odası belgesi üzerinde yer alan veriler
  Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi Kamera kayıtları.

  Şirketimiz, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve sizinle gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz verileri, fiziksel veya elektronik ortamda elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle, fiziksel veya elektronik ortamlar ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler
 • Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir:

  Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;
 • Satın alma sürecinin yürütülmesi ve takibinin yapılması,
 • Faturaların oluşturulması ve takibinin yapılması,
 • Tedarikçi ödemelerine yönelik muhasebe takibinin yapılması,
 • Tedarikçilerin banka bilgilerinin takibinin yapılması,
 • Tedarikçi ilişkilerinin takibinin yapılması,
 • Tedarikçilerin bilgilerinin güncellenmesi,
 • Tedarikçi çalışanlarının takibinin yapılması,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi vb.
 • Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.  Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

  Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

  Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;
  Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

  Kanun kapsamındaki başvurularınızı ve taleplerinizi,https://www.izaydas.com.tr web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

  Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Cadde No: 350 İzmit/KOCAELİ adresine bizzat teslim edebilir veya noter kanalıyla iletebilirsiniz,

  izaydas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ⦁ kvkk@izaydas.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

  İZAYDAŞ başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde İZAYDAŞ tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://www.izaydas.com.tr linkinden, ulaşabilirsiniz.