Müşteri Aydınlatma Formu
 • Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

 • Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

  Kişisel verileriniz gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile, kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

  Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır

  Veri Kategorisi Açıklama
  Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hal, anne adı-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet ve nüfus cüzdanı sureti, aile yakınlarına ait bilgiler, SGK sicil numarası gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi, vergi kimlik ve yabancı kimlik numarası, pasaport numarası.
  İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, geçici görevde olduğu ülkedeki adresi, ülke, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri(dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil), faks bilgileri.
  Finansal Veri Banka hesap numarası, kredi kartı bilgileri, IBAN numarası gibi banka bilgileri, bordro ve maaş ödeme bilgileri, prim tutarları,
  Müşteri İşlem Verisi Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, müşteri numarası, sözleşme numaraları, işlem tarihi, hesap numarası, ürün bilgileri, müşteri memnuniyet bilgileri gibi bilgiler.
  Müşteri Finans Verileri Ürün ve hizmet kullanımına/alımına yönelik tutulan sipariş, ödeme ve finans bilgileri. (banka adı, banka hesabı vb. gibi bilgiler)
  Mesleki Deneyim Verisi Meslek.
  Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.
  Diğer Veriler Araç plaka bilgileri, faturaya ait bilgiler, kredi bilgileri, vergi numarası, vergi dairesi, işlem türü, faaliyet konusu, meslek, anket verileri, analiz ve raporlara ait bilgiler vb.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

 • Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

  Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

  İlgili Kanun Hükümleri Kapsamında;
  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri amacıyla, özellikle; Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle; Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:


  Kanun kapsamındaki başvurularınızı ve taleplerinizi,https://www.izaydas.com.tr web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

  Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Cadde No: 350/ İzmit/KOCAELİ adresine bizzat teslim edebilir veya noter kanalıyla iletebilir,

  izaydas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ⦁ kvkk@izaydas.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilir.

  İZAYDAŞ başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

  İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://www.izaydas.com.tr linkinden ulaşabilirsiniz.