Çalışan Aydınlatma Formu


İşbu Aydınlatma Metni ile İZAYDAŞ tarafından yürütülen faaliyetlerin, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 • Çalışanların Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

 • Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Formu’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

  Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, çalışanlara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

  Veri Kategorisi Açıklama
  Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hal, anne adı-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet ve nüfus cüzdanı sureti, aile yakınlarına ait bilgiler, SGK sicil numarası gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi, vergi kimlik ve yabancı kimlik numarası, pasaport numarası.
  İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, geçici görevde olduğu ülkedeki adresi, ülke, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri(dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil), faks bilgileri.
  Finansal Veri Banka hesap numarası, kredi kartı bilgileri, IBAN numarası gibi banka bilgileri, bordro ve maaş ödeme bilgileri, prim tutarları,
  Özel Nitelikli Kişisel Veriler
  • Sağlık raporu, kan grubu,

  • Özel sağlık sigortası kapsamında alınan veriler,

  • Engellilik, malullük ve sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi,

  • İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu kapsamında Konjenital/kronik hastalık, bağışıklama tetanos/hepatit vb. hastalık, tıbbi anamnez bilgileri, laboratuvar bulguları, fiziki muayene, göz muayenesi/kulak-burun-boğaz muayenesi/ deri muayenesi/kardiyovasküler sistem muayenesi/sindirim sistemi muayenesi /ürogenital sistem muayenesi/solunum sistemi/kas iskelet sistemi muayenesi /nörolojik muayene/psikiyatrik muayene sonuçları,

  • Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler, (ehliyet fotokopisi)

  • Adli sicil kaydı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri,

  • Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı,

  • Sendika bilgileri,

  • İş kıyafeti temini amacıyla alınan beden, boy, kilo bilgileri.
  Mesleki Deneyim Verisi İlgili kişinin fiili çalışma belgesi, iş deneyimi, mesleği, yaptığı iş.
  Görsel/İşitsel Verisi Fotoğraf ve ses kayıtları (örneğin telefon konuşması ses kaydı), kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç)
  Fiziksel Mekân Güvenliği Kamera kayıtları.
  Özlük Verisi Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Pozisyon, departman, görev, işe giriş tarihi, tecrübe, kıdem, tahsil durumu, gidilen eğitim kurumları, yabancı dil bilgisi, görev tanımı, görüşme sonuçları, daha önce çalıştığı yerler, işten ayrılma sebebi ve tarihi, sgk ve vergi sicil no, yıllık izin gibi veriler).
  Hukuki Veriler Hukuki sürecin takibi için gerekli dokümantasyonlar üzerindeki veriler (dava konusu, mahkeme, tarih, sonuç, icra dosyaları ve borç bilgileri)
  Lokasyon Verileri GPS verileri, HGS/OGS verileri gibi bilgileri, binilen/inilen durak ve servis verisi,
  Biyometrik Veriler Avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri v.b.
  Diğer Veriler Çalışılan bölüm, demirbaş teslim formunda yer alan ürün adı, marka, model bilgileri, belge numaraları ve tarihleri, eğitim etkinliği değerlendirme formunda yer alan eğitim bilgileri, izin talep formları ve bu formlarda yazılı devamsızlık bilgileri gibi bilgiler.

  Kişisel verileriniz, gerek iş akdinin kurulmasından önce gerekse iş akdinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca, Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman, insan kaynakları uygulamaları üzerinden tarafınızca verilen bilgiler, Şirkete ait tüm lokasyonlarda tutulan kamera kayıtları ile Şirket tarafından kullanımınıza bırakılan her türlü sabit ve mobil telefon kayıtları, Şirket tarafından kullanımınıza sunulan araç, masaüstü bilgisayar, taşınabilir bilgisayar gibi tüm cihazlar üzerindeki dosya ve kayıtlarınız aracılığı ile toplanmaktadır.

 • Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler
 • Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

  İlgili Kanun Hükümleri Kapsamında;

  Kişisel Verileriniz, İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Çalışanının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Kimlik Bildirme Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve iş sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

  Bu kapsamda özellikle;

  İş sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;
  Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması, amacıyla, özellikle; Veri sorumlusunun meşru menfaati gereği ve Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; İlgili Kanun Hükümleri Kapsamında; İş sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle; Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunun yerine getirilmesi, meşru menfaati gereği ve Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

  Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

  KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

  Çalışanın Sahip Olduğu Haklar

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

  Ziyaretçinin Adı Soyadı :

  Tarih :

  İmzası :