Atığın Geri Kazanılması


Tekrar Kullanım: Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekil ile ekonomik ömrü doluncaya kadar defalarca kullanılmasıdır. Cam şişelerin yıkanarak evlerde kullanılması tekrar kullanmaya örnektir.

Geri Dönüşüm: Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak orijinal amaçlı yada enerji geri kazanımı hariç olmak üzere organik dönüşüm dahil diğer amaçlar için yeniden kullanılmasıdır. Kullanılmış beyaz kağıtlardan gazete kağıdı üretilmesi geri dönüşüme örnektir.

Geri Kazanım: Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir. Organik atıkların anaerobik koşullarda parçalanarak biyogaz üretimi ve biyogazın enerjiye çevrilmesi geri kazanıma örnektir.

Geri Kazanma Felsefesi:
- Doğal kaynakların kullanımını sadece bizim için değil, bizden sonraki nesiller için de akıllıca ve tutumlu bir şekilde yapmak,
- Alınan ürünlere iyi bakmak, bakımlarını yaptırmak ve uzun süreler defalarca kullanmak,
- Ürünün faydalı ömrü dolduğunda geri kazanma yolu düşünmek ve uygulamak,
- En az atık çıkarmaya çalışmak,
- Hayat döngüsünün sürekliliğini sağlamak.

  
05.07.2008 Tarihli ve 26927 sayılı “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Ek II-B’de yer alan Geri Kazanım Yöntemleri şunlardır:

GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ

R1 Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma 
R2  Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi, 
R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesleri dahil) 
R4  Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,
R5  Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü,
R6  Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,
R7  Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin) geri kazanımı,
R8  Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı, 
R9  Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları, 
R10  Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı, 
R11 R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı, 
R12  Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi, 
R13  R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların depolanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)