Entegre Yönetim Sistemi


 • İZAYDAŞ faaliyetleri ile ilgili tüm yasal gereklilikleri ödün vermeden yerine getirmekte olup ,    ISO 9001;ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 10002 VE 17025 standartlarına uygunluk   belgelerine sahiptir.
 • İZAYDAŞ ayrıca, Türkiye Kalite Derneği-KALDER, Avrupa Yakma Tesisleri Birliği-EURITS, Kocaeli Sanayi Odası-KSO, Kocaeli Ticaret Odası-KOTO, Deniz Ticaret Odası-DTO, Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği-TÜRKOTED, Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED) ile Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği (TURKLAB) üyesidir.

 

KALITE POLITIKASI

 • Atık bertarafı konusunda ülkemizde   liderlik konumunu sürdürmek.
 • Atıkların çevreye zararını önlemek için en uygun şekilde değerlendirmek, bertarafını sağlamak ve bu faaliyetlerle birlikte enerji üretmek.
 • Gelişen çevre teknolojilerini takip ederek en düşük maliyetle, en uygun atık bertarafını sağlamak.
 • Katılımcı bir yönetim anlayışıyla ve ilgili taraflarla olan iletişimin güçlendirilmesiyle, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak.
 • Tüm çalışmalarımızda, ilgili mevzuat ve standartların gereklilikleri ile bağlı olduğumuz kuruluşlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek.
 • Kalite yönetim   sistemimizde ve hizmetlerimizde sürekli gelişmeyi sağlamak.
 • Çevre    bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

 

ÇEVRE POLITIKASI

 • Faaliyetlerimiz esnasında oluşan emisyon, gürültü gibi çevresel etkileri olan      değerlerin ölçüm ve takibini yaparak, bağlı olduğumuz uluslararası kriterler ile mevzuatta belirtilmiş    minimum değerlerin altında tutmak.
 • Yeni çevre teknolojilerini ve sistemlerini takip ederek, faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevresel riskleri en aza indirmek.
 • Faaliyetlerimizde, doğal kaynakların tüketimini en düşük seviyede tutmak ve atık   oluşumunu azaltmak.
 • Başta eğitim faaliyetleri olmak üzere, sosyal sorumluluk projeleri yaparak, çevre projelerini destekleyerek çevre bilincini geliştirmek.
 • Çevre için risk oluşturacak durumlara karşı acil durum planları yapmak.
 • Tüm çalışmalarımızda, yürürlükteki çevre mevzuatı ve standardının gerekliliklerini yerine getirmek.
 • Çevre için belirlenmiş amaç ve hedefleri düzenli olarak gözden geçirerek, iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Faaliyetlerimiz esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek,   riskleri minimize etmek, çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve ziyaretçilerimize emniyetli ortamlar sağlayarak kaza ve yaralanmaları önlemek.
 • İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurmak ve bu kanalları sürekli açık tutmak.
 • Tüm faaliyetlerimizi İSG mevzuatına ve standardına uygun olarak yapmak.
 • Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak hastalıkların önlenmesini sağlamak.
 • Katılımcı bir anlayışla İSG performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak.

 

LABORATUVAR KALİTE POLİTİKASI

 • Verdiğimiz hizmeti çevre mevzuatı ile uyumlu, ulusal ve uluslararası standartlara uygun metot ve cihazlar kullanarak; sürekli eğitimi sağlanan uzman personelimiz ile iyi mesleki ve teknik uygulama şartları sağlanarak gerçekleştirmeyi,
 • Verdiğimiz hizmetin kalitesini, her zaman belirttiğimiz metotlarla, müşteri şartlarına uygun, müşterilerimizin taleplerini memnuniyete dönüştüren, müşteri odaklı bir çalışma ile sağlamayı,
 • Tedarikçilerimiz ile çalışmalarımızda sistematik bir değerlendirme yaparak karşılıklı ilişkilerimizde sürekliliği sağlamayı,
 • Günün değişen koşullarına ayak uydurabilen, yasalar ve etik değerlere saygılı; güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve bağımsızlık ilkelerine bağlı yönetim anlayışı ile prensiplerinden ödün vermeden rekabet edebilen bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmeyi,
 • TS EN ISO/IEC 17025 standartlarının gereklerine göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemimizi, tüm personelimizin katılımı ve katkısı ile etkinliğini sürekli iyileştirerek uygulayacağımızı ve bu kapsamda tüm kaynakları temin edeceğimizi taahhüt ederiz.
 • İZAYDAŞ olarak bağlı bulunduğumuz birincil ve ikincil mevzuata tam uyumla çalışırken, müşterilerimizden gelen şikâyetleri izlenebilir bir yapıyla inceleyip şikâyeti, çözüm sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde takip eden bir yönetim sistemine bağlı çalışmaktayız.
 • Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemini, düzenli aralıklarla, müşteri, çalışan, kamunun bildirim ve beklentilerini dikkate alarak gözden geçirmekte ve iyileştirmekteyiz.
 • Müşterilerimizden gelen şikayet ve önerileri bir fırsat olarak değerlendirip, bu doğrultuda iş süreçlerimizi geliştirmekteyiz.
 • Gerek spesifik bir müşteri şikayeti, gerekse şikayet yönetim yapımız için ihtiyaç duyacağımız kaynaklar, ivedi olarak, üst yönetimce imkanlar dahilinde sağlanmaktadır.
 • Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesinde şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, müşteri odaklı yaklaşım, hesap verebilirlik ve sürekli iyileştirme tüm personelimizce benimsenmiş prensiplerimizdir.
 • Müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir yapı oluşturmayı ve işletmeyi temel yükümlülük olarak kabul etmekteyiz.
 • İZAYDAŞ olarak müşterilerimiz ve kamuya karşı beklentileri aşan bir şikâyet yönetimi sunmak amacındayız.


               BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


  İZAYDAŞ, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda; aşağıdaki ilkeleri Bilgi Güvenliği Politikası olarak benimsemiştir:
 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamak,
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak,
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmek ve yönetmek,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamak,
 • İlgili mevzuat, standart ve anlaşmalardan doğan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği tehditlerinin, iş/hizmet sürekliliğine etkisini azaltmak, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği seviyesini korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamak,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumak.