Entegre Yönetim Sistemi


ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

İZAYDAŞ faaliyetleri ile ilgili tüm yasal gereklilikleri ödün vermeden yerine getirmekte olup, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 17025, ISO 17043, ISO 50001 ve ISO 27001 standartlarına uygunluk belgelerine sahiptir.

İZAYDAŞ ayrıca;

Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED), Tüm Atık ve Çevre Yönetim Derneği (TAYÇED),

Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği (TURKLAB),

Biyoenerji Derneği, Enerji Ekonomisi Derneği (EED),

Enerji Verimliliği Derneği (EED),

Kocaeli Sanayi Odası (KSO),

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO),

Deniz Ticaret Odası (DTO),

Gebze Ticaret Odası (GTO),

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN)

MÜSİAD üyesidir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Atık bertarafı konusunda ülkemizde liderlik konumunu sürdürmek.

Atık ve artıkların çevreye zararını önlemek için, en uygun şekilde değerlendirmek, bertarafını sağlamak ve bu faaliyetlerle birlikte enerji üretmek.

Gelişen çevre teknolojilerini takip ederek en düşük maliyetle, en uygun atık bertarafını sağlamak.

Katılımcı bir yönetim anlayışı ve ilgili taraflarla olan iletişimi güçlendirerek müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak.

Tüm çalışmalarımızda, ilgili mevzuat ve standartların gereklilikleri ile bağlı olduğumuz kuruluşlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek.

Kalite Yönetim Sistemimizde ve hizmetlerimizde sürekli gelişmeyi sağlamak.

Çevre bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kuruluş amacı, atık ve atıkların çevreye zararını önleyerek. Hizmet verdiği bölgede üretimin devamlılığını ve yaşanabilir ortamları sağlamak olan İZAYDAŞ, aşağıdaki çevre politika ilkelerini benimsemiştir;

Faaliyetlerimiz esnasında oluşan emisyon, gürültü vb. çevresel etkileri olan değerlerin ölçüm ve takibini yaparak, bağlı olduğumuz uluslararası kriterler ile yasalarda belirtilmiş minimum değerlerin altında tutmak.

Yeni çevre teknolojilerinin ve sistemlerini takip ederek, faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevresel riskleri en aza indirmek.

Faaliyetlerimizde, doğal kaynakların tüketimini en düşük seviyede tutmak ve atık minimizasyonunu sağlamak.

Başta eğitimler olmak üzere, sosyal sorumluluk projeleri yaparak, çevre projelerini destekleyerek çevre bilincini geliştirmek.

Çevre için risk oluşturacak durumlara karşı acil durum planları yapmak.

Tüm çalışmalarımızda, yürürlükteki çevre mevzuatları ve standardın gerekliliklerini yerine getirmek.

Çevre için belirlenmiş amaç ve hedefleri düzenli olarak gözden geçirerek, iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tüm faaliyetlerimizde çalışan sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmak, eğitimlerle çalışanların İSG bilincini arttırmak.

Faaliyetlerimiz esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek, riskleri minimize etmek, çalışanlarımıza, teşeronlarımıza ve ziyaretçilerimize emniyetli ortamlar sağlayarak kaza ve yaralanmaları önlemek.

İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanalları kurmak ve bu kanalları sürekli açık tutmak.

Tüm faaliyetlerimizi İSG mevzuatına ve standardına uygun olarak yapmak.

Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak hastalıkların önlenmesini sağlamak.

Katılımcı bir anlayışla İSG performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak.

İSG: İşçi Sağlığı ve Güvenliği

 

LABORATUVAR KALİTE POLİTİKASI

İZAYDAŞ olarak, kendini sürekli yenileyen, çevre ve sanayi dostu, müşteri odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde, İZAYDAŞ bünyesinde faaliyet gösteren Laboratuvar olarak faaliyet göstermesini hedeflemekteyiz. Bu amaçla;

Verdiğimiz hizmeti çevre mevzuatı ile uyumlu, ulusal ve uluslararası standartlara uygun metot ve cihazlar kullanarak; sürekli eğitimi sağlanan uzman personelimiz ile iyi mesleki ve teknik uygulama şartları sağlanarak gerçekleştirmeyi,

Verdiğimiz hizmetin kalitesini, her zaman belirttiğimiz metotlara, müşteri şartlarına uygun, müşterilerimizin taleplerini memnuniyete dönüştü- ren , müşteri odaklı bir çalışma ile sağlamayı,

Tedarikçilerimizin ile çalışmalarımızda sistematik bir değerlendirme yaparak karşılıklı ilişkilerimizde sürekliliği sağlamayı,

Günün değişen koşullarına ayak uydurabilen, yasalar ve etik değerlere saygılı; güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve bağımsızlık ilkelerine bağlı yönetim anlayışı ile prensiplerinden ödün vermeden rekabet edebilen bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmeyi,

TS EN ISO/IEC 17025 standartlarının gereklerine göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemimizi, tüm personelimizin katılımı ve katkısı ile etkinliğini sürekli iyileştirerek uygula- yacağımızı ve bu kapsamda tüm kaynakları temin edeceğimizi taahhüt ederiz.

 

MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİM POLİTİKASI

İZAYDAŞ olarak bağlı bulunduğumuz birincil ve ikincil mevzuata tam uyumla çalışırken, müşterilerimizden gelen şikayetleri izlenebilir bir yapıyla inceleyip şikayeti, çözüm sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde takip eden bir yönetim sistemine bağlı çalışmaktayız.

Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemini, düzenli aralıklarla, müşteri, çalışan, kamunun bildirim ve beklentilerini dikkate alarak gözden geçirmekte ve iyileştirmekteyiz.

Müşterilerimizden gelen şikayet ve önerileri bir fırsat olarak değerlendirip, bu doğrultuda iş süreçlerimizi geliştirmekteyiz.

Gerek spesifik bir müşteri şikayeti, gerekse şikayet yönetim yapımız için ihtiyaç duyacağımız kaynaklar, ivedi olarak, üst yönetimce imkanlar dahilinde sağlanmaktadır.

Müşteri şikayetlerinin çözümlenmesinde  şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, müşteri odaklı yaklaşım, hesap verebilirlik ve sürekli iyileştirme tüm personelimizce benimsenmiş prensiplerimizdir.

Müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir yapı oluşturmayı ve işletmeyi temel yükümlülük olarak kabul etmekteyiz.

İZAYDAŞ olarak müşterilerimiz ve kamuya karşı beklentileri aşan bir şikayet yönetimi sunmak amacındayız.

 

ENERJİ YÖNETİM POLİTİKASI

Atık bertarafı ve bu faaliyetten enerji üretimi konusunda lider olan kuruluşumuz, hem enerji üreticisi hem de enerji tüketicisi konumunda olup, aşağıdaki ilkeleri enerji yönetimi politikası olarak benimsenmiştir;

Hem topluma, hem ülkemiz, hem de insanlığa bir taahhüt olarak enerjiyi, en yüksek verim ile üretmek ve tüketmek. Böylece sürdürülebilir gelişmeye güçlü bir katkı vermek.

Enerji Yönetim Sisteminin sürdürülmesi için ihtiyaç duyulacak kaynakları ve bilgiyi temin etmek. Tüm çalışanların bu doğrultuda çalışmasını sağlamak.

Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili tüm yasal şartları ve paydaşların uygulanabilir şartlarını yerine getirmek.

Kuruluşumuz, yönetimimiz ve çalışanlarımız olarak Enerji Yönetim Sistemimiz kapsamında belirlenen enerji amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmak.

Ürün, makine, sistem ve hizmetlerin satın alınmasında enerji verimli sistem ve ürünleri tercih etmek.

Yönetimimiz ve çalışanlarımız olarak kurum enerji performansını ve Enerji Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İZAYDAŞ, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda; aşağıdaki ilkeleri Bilgi Güvenliği Politikası olarak benimsemiştir:

Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamak,

Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak,

Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmek ve yönetmek,

Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamak,

İlgili mevzuat, standart ve anlaşmalardan doğan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,

Bilgi güvenliği tehditlerinin, iş/hizmet sürekliliğine etkisini azaltmak, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

Bilgi güvenliği seviyesini korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamak,

Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumak.