Atık Alım Gemileri


İZAYDAŞ, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yedinci maddesinin ‘i’ bendinde belirtilen ‘‘Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak’’ hükmü gereğince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz sınırları dahilinde aşağıda belirtilen gemi atıklarını toplamaktadır.

 Marpol 73/78 Ek-1 petrol ve petrol türevli atıkları, 
 (Sintine, Slaç, Slop, Atık yağ, Kirli Balast v.b) 
 Marpol 73/78 Ek-4 Pissu Atıkları
 Marpol 73/78 Ek-5 Çöp Atıkları

 
Atık toplama işlemi, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetme-liğinde yer alan teknik esaslar çerçevesinde, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden Lisans almış atık alma gemileri ile yapılmaktadır. Toplanan atıklar ayrıştırma işlemi sonrasında yakma tesisinde yakılmakta ve elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu sayede gemilerden kaynaklanan kirlilik önlenmekte ve körfezin kirlenmesi engellenmektedir. Talepler, atık vermek isteyen gemilerin acenteleri tarafından ‘‘Gemi Atık Alma Talep Formu’’ (www.izaydas.com.tr) ile en az 24 saat öncesinden yapılmaktadır.